aptech
01 آذر 1401 - 13:54

بزرگترین ضربه به ژئوفیزیک، تحلیل اشتباه از واقعیت زمین

معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که می‌توانیم از آن ها کمک بگیریم. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است.   او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم.   وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.   او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است.   او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم.   وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.   او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است.   او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم.   وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.   او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است.   او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم.   وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.   او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است.   او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم.   وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.   او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است.   او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم.   وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.   او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است. مقدم علی، معاون توسعه و صنعت ایمیدرو گفت: حدود ۶۵ سال است که رشته ژئوفیزیک در ایران وجود دارد و حدود ۴۵ سال است که انجمن این رشته ایجاد شده است.او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم. او گفت: انجمن ژئوفیزیک منابع زیادی دارد که ما می‌توانیم با کمک آن ها خدماتی را ارائه دهیم. البته خیلی بیشتر می‌توان به عنوان مصرف کننده از منابع استفاده کنیم؛ اما چون برخی از موارد و منابع مربوط به شصت سال پیش است نیز مشکلاتی را به وجود آورده است که  امیدواریم با توسعه منابع خدمات بهتری را ارائه دهیم.وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.   او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.وی افزود: بزرگترین ضربه‌هایی که به ژئوفیزیک ایران وارد شده است، این بوده که افراد تحلیل‌هایی از زمین داشته اند که با واقعیت‌های زمین یکسان و مشابه نبوده است.او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند. او ادامه داد: برای داده‌های هوایی متخصصان باید باهم هماهنگ باشند تا اطلاعات ارتفاعات را به درستی اندازه‌گیری کنند و تخمین بزنند.باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیفناوری
شناسه خبر: 873514